CHƯƠNG TRÌNH CÒN LẠI:

Đăng ký ngay

00
00
00
00

NHẬN THÔNG TIN

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

BUILDING COMPETENCY FRAMEWORK
XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC

 • Phương pháp vận dụng khung năng lực
 • Hiểu và vận dụng đúng khung năng lực trong hoạt động quản trị
 • Cung cấp kiến thức, kỹ năng  khung năng lực
 • Xây dựng hệ thống khung năng lực doanh nghiệp
 • Hiểu và vận dụng khung năng lực
 • Xây dựng hệ thống khung năng lực hành vi
 • Xây dựng hệ thống khung năng lực chuyên môn kỹ thuật

CHƯƠNG TRÌNH BAO GỒM 3 CẤP ĐỘ

 • • Phân biệt rõ và hiểu đúng năng lực, khung năng lực và từ điển năng lực 
 • • Hiểu đúng và vận dụng ASK, KSAO và Bloom trong phát triển hệ thống khung năng lực
 • • Hiểu và vận dụng đúng giá trị hệ thống khung năng lực mang lại trong quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự
 • • Nắm rõ các thành phần của hệ thống khung năng lực cần đảm bảo phải có
 • • Thực hành áp dụng hệ thống khung năng lực trong tuyển dụng, trong xếp lương và điều chỉnh mức lương 
 • • Nắm rõ quy trình triển khai phát triển khung năng lực trong công ty

 COMPETENCY FRAMEWORK
 HIỂU VÀ VẬN DỤNG KHUNG NĂNG LỰC (3 buổi - online)

GIÁ TRỊ - NỘI DUNG

 • Buổi 1: Xem tiếp...  
 • ➤ Mối tương quan giữa phát triển hệ thống khung năng lực với quản trị mục tiêu doanh nghiệp
 • ➤ Mối tương quan giữa phát triển khung năng lực với quản lý thành tích
 • ➤ Ứng dụng hệ thống khung năng lực trong tuyển dụng
 • ➤ Thực hành bài tập ứng dụng trong tuyển dụng
 • ➤ Ứng dụng hệ thống khung năng lực trong đào tạo & bổ nhiệm phát triển đội ngũ
 • ➤ Ứng dụng hệ thống khung năng lực trong xếp lương và điều chỉnh lương
 • ➤ Quy trình xây dựng hệ thống khung năng lực
 • ➤ Hiểu về Năng lực, Khung năng lực, Từ điển năng lực
 • ➤ Phân loại Hệ thống Khung năng lực trong một công ty /doanh nghiệp
 • ➤ Tầm quan trọng và giá trị của việc phát triển hệ thống khung năng lực
 • ➤ Hiểu và vận dụng ASK, KSAO và Bloom trong phát triển hệ thống khung năng lực
 • ➤ Thành phần của hệ thống phát triển khung năng lực
 • Buổi 2: Xem tiếp ... 

BUILDING COMPETENCY FRAMEWORK
 XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHUNG NĂNG LỰC HÀNH VI
 (4 buổi - offline)

 • • Hiểu rõ về mô hình khung năng lực và phương pháp chọn áp dụng mô hình khung năng lực phù hợp với  
 • công ty/doanh nghiệp 
 • • Nắm được cách thức xây dựng, các thành phần, giá trị đóng góp của ma trận năng lực và thực hành
 • • Hiểu, vận dụng và thực hành xây dựng hệ thống khung năng lực cốt lõi
 • • Hiểu và vận dụng mô hình quản trị, mô hình kinh doanh và mô hình tổ chức với phát triển năng lực lãnh đạo
 • • Nắm được cách thức xây dựng, thành phần, giá trị đóng góp của ma trận năng lực lãnh đạo
 • • Nắm vững phương pháp, thực hành xây dựng hệ thống khung năng lực lãnh đạo của công ty
 • • Hiểu và vận dụng 3 phương pháp đánh giá năng lực cốt lõi, năng lực lãnh đạo

 • ➤ Hiểu mô hình quản trị và mối tương quan với phát triển năng lực lãnh đạo
 • ➤ Hiểu mô hình kinh doanh, mô hình tổ chức với phát triển năng lực lãnh đạo
 • ➤ Các nguyên tắc xác định mô hình lãnh đạo phù hợp
 • ➤ Phương pháp và trình tự xây dựng Mô hình/hệ thống khung năng lực lãnh đạo
 • ➤ Thực hành xây dựng Hệ thống khung năng lực lãnh đạo
 • ➤ Phương pháp xây dựng ma trận năng lực lãnh đạo
 • ➤ 03 phương pháp đánh giá năng lực hành vi (năng lực cốt lõi và năng lực lãnh đạo)
 • Buổi 1 và 2: Xem tiếp...
 • Buổi 3 và 4: Xem tiếp...
 • ➤ Tổng quan về mô hình năng lực
 • ➤ Mối tương quan giữa mô hình năng lực với ma trận năng lực
 • ➤ Hiểu vận dụng xây dựng các loại ma trận năng lực
 • ➤ Mối tương quan giữa hệ thống Job Grade; Job Band với ma trận năng lực
 • ➤ Thực hành xây dựng ma trận khung năng lực
 • ➤ Hiểu sứ mệnh, tầm nhìn và hệ giá trị cốt lõi (VHDN)
 • ➤ Mối tương quan giữa văn hóa doanh nghiệp với phát triển năng lực cốt lõi
 • ➤ Giới thiệu các loại mô hình/hệ thống khung năng lực cốt lõi
 • ➤ Phương pháp và trình tự xây dựng mô hình/hệ thống khung năng lực cốt lõi
 • ➤ Thực hành xây dựng hệ thống khung năng lực cốt lõi

BUILDING COMPETENCY FRAMEWORK ADVANCED
 
XÂY DỰNG HỆ THỐNG KHUNG NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN - KỸ THUẬT (3 buổi - offline)

 • • Hiểu và vận dụng chọn lựa phát triển năng lực chuyên mô kỹ thuật theo mô hình phù hợp
 • • Hiểu và vận dụng đánh giá chuỗi giá trị, Job Family; ma trận chức danh công việc, Key Position; Key Critical trong xây dựng ma trận năng lực chuyên môn/kỹ thuật
 • • Thực hành xác định năng lực chuyên môn/kỹ thuật
 • • Quy trình và cách thức xác định các loại năng lực chuyên môn cần có trong các đơn vị
 • •  Hiểu và vận dụng các phương pháp đánh giá năng lực chuyên môn/kỹ thuật
 • •  Lập kế hoạch triển khai và truyền thông vai trò trách nhiệm của mỗi bên khi triển khai, vận hành khung năng lực chuyên môn/kỹ thuật
 • •  Hiểu và vận dụng phương pháp lắng nghe hiệu quả để hướng dẫn các đơn vị phát triển khung năng lực; kỹ năng đặt câu hỏi để khai thác, thống nhất phát triển các năng lực chuyên môn - kỹ thuật
 • Buổi 1 và 2: Xem tiếp...
 • ➤ Các phương pháp đánh giá khung năng lực chuyên môn kỹ thuật
 • ➤ Kế hoạch & phân chia vai trò trách nhiệm của các bên tham gia triển khai vận hành Khung năng lực chuyên môn/Kỹ thuật
 • ➤ Hiểu và vận dụng kỹ năng lắng nghe hiệu quả dành cho nhà huấn luyện phát triển khung năng lực
 • ➤ Hiểu vận dụng kỹ năng sử dụng câu hỏi dành cho nhà huấn luyện phát triển khung năng lực
 • Buổi 3: Xem tiếp...
 • ➤ Giới thiệu các mô hình năng lực chuyên môn /kỹ thuật
 • ➤ Các nguyên tắc xác định chọn lựa mô hình năng lực chuyên môn
 • ➤ Ảnh hưởng của chuỗi giá trị ngành và chuỗi giá trị công ty trong phát triển mô hình/hệ thống khung năng lực chuyên môn/kỹ thuật
 • ➤ Ảnh hưởng của Job Family, Ma trận chức danh công việc, Key Critical; Key Position trong xây dựng ma trận năng lực chuyên môn
 • ➤ Quy trình xây dựng hệ thống khung năng lực chuyên môn/kỹ thuật
 • ➤ Phương pháp xác định các loại năng lực trong đơn vị
 • ➤ Phương pháp xây dựng ma trận chuyên môn kỹ thuật
 • ➤ Thực hành xây dựng ma trận chuyên môn/kỹ thuật
 • ➤ Phương pháp xây dựng hệ thống khung năng lực chuyên môn kỹ thuật
 • ➤ Thực hành xây dựng năng lực chuyên môn 

NHẬN TƯ VẤN

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

ThS. Lê Cảnh Phúc

• Hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự
• 14 năm làm ở vị trí Giám đốc Nhân sự tại các tập đoàn có quy mô hơn 5000 nhân viên
• Hơn 13 năm kinh nghiệm đào tạo và huấn luyện cho các tổ chức, doanh nghiệp, trường đại học
• Hơn 10 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án tư vấn và phát triển hệ thống khung năng lực
Thành lập từ năm 2013, đến nay, Link Power đã khẳng định vị thế và uy tín của mình qua hơn 10 năm hoạt động lĩnh vực đào tạo Public, Đào tạo In-house và Tư vấn doanh nghiệp.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Nhân sự, từng đảm nhận vị trí Giám đốc nhân sự tại các công ty, tập đoàn lớn, đội ngũ chuyên gia của Link Power đã cung cấp cho đối tác, khách hàng giải pháp thực sự tối ưu và bền vững.

Hướng đến sứ mệnh: "Nâng tầm giá trị nguồn nhân lực Việt", Link Power luôn phát triển và cập nhật các giải pháp để giải quyết bài toán hệ thống nhân sự cho doanh nghiệp, nâng cao năng lực chuyên môn của HR, nhà quản lý, lãnh đạo và tối ưu hiệu suất/hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân sự.

TẠI SAO BẠN NÊN LỰA CHỌN LINK POWER
ĐỂ NÂNG TẦM NĂNG LỰC?

XEM THÊM HỒ SƠ NĂNG LỰC CỦA LINK POWER

PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO

Link Power áp dụng phương pháp 70 - 20 -10- phương pháp lấy người học làm trung tâm, hướng đến trải nghiệm của người học với mục đích lớn nhất là tất cả các học viên sau khi hoàn thành chương trình có thể áp dụng ngay kiến thức vào thực tiễn công việc

70

70% học và phát triển thông qua trải nghiệm, bài tập, tình huống - case study, trò chơi ứng dụng,... trong lớp học

20

20% học và phát triển thông qua các bài giảng cô đọng, được đúc kết bởi đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm cùng các phương pháp, framework được hệ thống và chuẩn quốc tế.

10

10% học và phát triển từ sự chia sẻ, trao đổi với các học viên khác trong lớp học

HỌC VIÊN KHÓA BCF ĐẾN TỪ

 COMPETENCY FRAMEWORK

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN VỀ KHÓA

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH

* Lưu ý: Link Power sẽ gửi xác nhận đăng kí thành công qua Mail và Zalo

ĐĂNG KÝ NGAY HÔM NAY
NHẬN TƯ VẤN & ƯU ĐÃI 

ĐĂNG KÝ

Khóa Competency Framework: Online qua Zoom
Khóa Building Competency Framework và Building Competency Framework Advanced: Offline tại Link Power
HÌNH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM

HỌC PHÍ NIÊM YẾT: 15.500.000 VNĐ
HỌC PHÍ ƯU ĐÃI: 9.500.000 VNĐ

 22/06/2024

BUILDING COMPETENCY FRAMEWORK
 XÂY DỰNG KHUNG NĂNG LỰC 
➤ HRD, HRBP Director, L&D Director,..
➤ HRM, OD Manager; HRBP Manager; L&D Manager
➤ Quản lý các đơn vị, phòng ban
➤ Chuyên viên nhân sự như HRBP, L&D, C&B, OD,... từ level Senior hoặc sở hữu từ 5 năm kinh nghiệm trở lên, mong muốn phát triển theo hệ chuyên gia
➤ Chuyên viên chuyên môn - kỹ thuật

CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO

HỌC PHÍ NIÊM YẾT: 5.000.000 VNĐ
HỌC PHÍ ƯU ĐÃI: 3.000.000 VNĐ

22/06/2024

COMPETENCY FRAMEWORK
* Lưu ý: Link Power sẽ gửi xác nhận đăng kí thành công qua Mail và Zalo
 COMPETENCY FRAMEWORK & BUILDING COMPETENCY FRAMEWORK

COMBO KHÓA HỌC

COMPETENCY FRAMEWORK, BUILDING COMPETENCY FRAMEWORK & BUILDING COMPETENCY FRAMEWORK ADVANCED

15.000.000 VNĐ

10.000.000 VNĐ

Anh/Chị quan tâm đến khóa học hãy để lại thông tin bên trên, đội ngũ Link Power sẽ tư vấn chi tiết về cấp độ phù hợp!

HÌNH ẢNH CÁC KHÓA HỌC 

ĐÀO TẠO INHOUSE

ĐÀO TẠO PUBLIC

TÌM HIỂU THÊM VỀ LINK POWER

LINK POWER - HỌC VIỆN ĐÀO TẠO NHÂN SỰ VÀ LÃNH ĐẠO

Hotline: 0901 356655

Website: linkpower.vn

Email: linkpower.edu@gmail.com

Địa chỉ: 209 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, HCM

Nhận Tư Vấn

NĂNG LỰC DOANH NGHIỆP

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

ĐĂNG KÝ NGAY

NHẬN TƯ VẤN

Đăng ký thành công!

Chúng tôi đã nhận được phiếu yêu cầu đăng ký nhận tư vấn khóa học Xây Dựng Và Thiết Lập Khung Năng Lực Đội ngũ tư vấn tuyển sinh sẽ liên hệ với bạn sớm, vui lòng chú ý các thiết bị liên lạc.
Link Power chân thành cảm ơn !

NHẬN TƯ VẤN CHUYÊN SÂU VỀ KHÓA HỌC

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN CHO CHÚNG TÔI

NHẬN TƯ VẤN CHUYÊN SÂU VỀ KHÓA HỌC

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN CHO CHÚNG TÔI

ƯU ĐÃI ĐẦU NĂM 2024

00
00
00
00

Days

Hours

Min

Sec

ĐĂNG KÝ NGAY

SĂN NGAY